informacja o egzaminie przewodnickim 24-25.07.2021

Szczegółowa informacja  o terminie i zasadach egzaminu  przewodnickiego terenowego na  obszar województwa Podkarpackiego

Podkarpacka Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK wyznaczyła, na wniosek Zarządu Oddziału PTTK im Dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, jako organizatora kursu, termin egzaminu dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych PTTK oraz ewentualnych osób rozszerzających uprawnienia na w/w obszar w dniach 24-25.07.2021 r.
Do egzaminów przystąpić mogą w szczególności także przewodnicy PTTK oraz przewodnicy niezrzeszeni, lecz posiadający dawne uprawnienia państwowe, uzyskane przed deregulacją zawodu przewodnika turystycznego, decyzją wojewody lub marszałka województwa.
Odpłatność za egzamin wyniesie 330 zł i obejmuje całkowity koszt egzaminu, włącznie z całodzienną autokarową wycieczką egzaminacyjną po postulowanym obszarze uprawnień.
Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są drogą elektroniczną na podany niżej adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. Dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, ul Waygarta 3 37-700 Przemyśl, adres e-mail: pttkprzemysl@op.pl
Egzamin w części teoretycznej – test i egzamin ustny odbędą się w dniu  24 lipca 2021 r. (sobota) od godz. 10:00 w budynku I LO im Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21
Egzamin praktyczny, w postaci całodziennej wycieczki autokarowej, dla osób które zdały egzamin teoretyczny, odbędzie się w dniu 25 lipca 2021 r. (niedziela) od godz. 7.00.
Punkt zbiórki na parkingu dla autokarów przy MNZP w Przemyślu, pl. Rybi.

Trzy warianty trasy egzaminu praktycznego zostały już podane do wiadomości osobom uczestniczącym w kursie, zaś ostateczna trasa wycieczki zostanie wylosowana bezpośrednio po egzaminie pisemnym. Warianty tras egzaminacyjnych są następujące:
Trasa I
Przemyśl – Krasiczyn – Bircza – Posada Rybotycka – Rybotycze – Arłamów – Trzcianiec – Kuźmina – Sanok (spacer) – Iwonicz Zdrój (spacer) – Lubatowa – Dukla (spacer) – Zręcin – Żarnowiec – Krosno ( spacer) – Czarnorzeki – Węglówka – Domaradz – Przemyśl
Trasa II
Przemyśl – Radymno – Jarosław (spacer po mieście) – Łańcut – Rzeszów (spacer po mieście) – Boguchwała – Babica- Strzyżów – Stępina ( tunel schronowy pod Górą Żarnowską) – Domaradz – Blizne (kościół parafialny p.w.Wszystkich Świętych wpisany na listę UNESCO) – Stara Wieś ( sanktuarium MB Starowiejskiej) – Brzozów (spacer) – Humniska – Grabownica Starzeńska – Dydnia- Wara – Dynów (spacer) – Bachórz – Dubiecko – Krzywcza – Wapowce – Przemyśl
Trasa III
Przemyśl – Radymno – Jarosław (spacer) – Zapałów – Oleszyce – Cieszanów – Gorajec ( cerkiew) – Narol (Pałac Łosiów) – Dziewięcierz – Horyniec Zdrój (spacer po uzdrowisku: pałac Ponińskich, teatr dworski, kościół farnciszkanów, pijalnia wód mineralnych)) – Nowiny Horynieckie – Radruż (zespół cerkiewny na liście UNESCO) – Lubaczów ( spacer po mieście: Sanktuarium MB Łaskawej) – Wielkie Oczy – Chotyniec (cerkiew) – Młyny – Medyka – Przemyśl
Zgłoszenia ( druk) na egzamin będą mają charakter wiążący, jeśli będą przyjmowane wraz z udokumentowaną wpłatą w/w opłaty egzaminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021 r. włącznie, na adres i konto organizatora egzaminu tj. Oddziału PTTK im. Dr. M. Orłowicza w Przemyślu. Obowiązuje komplet dokumentów, który podlega wstępnej kontroli organizatora egzaminu. Dotyczy to w szczególności wymogu udokumentowania min. średniego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub legitymacji przewodnickiej, oświadczenia o niekaralności.

Szczegóły postępowania  egzaminacyjnego  wynikają z Uchwały nr 55/XVIII/2014  ZG PTTK z dnia 27.02.2014 r.

Adres organizatora:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Mieczysława Orłowicza
ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl, tel. (16)678 53 74,  e-mail: pttkprzemysl@op.pl,
NUMER KONTA BANKOWEGO:
PEKAO S.A I/O Przemyśl: 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259

Serdecznie zapraszamy kursantów oraz eksternistycznie wszystkich chętnych przewodników na egzamin umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych uprawnień na obszar województwa Podkarpackiego.

ZAŁ. DRUK ZGŁOSZENIA: 

…………………………………………..
(miejscowość i data)
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. Dr. M. Orłowicza w Przemyślu

ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU
DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW PTTK

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy………………………………………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres z kodem pocztowym)
4. Obszar uprawnień, którego ma dotyczyć egzamin- Województwo Podkarpackie
5. Termin egzaminu- 24-25.07.2021 r.
 Oświadczam że nie byłem/am*  skazany/a*  za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z
wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
Załączniki :
1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar organizowanego przez jednostkę PTTK albo kopia
legitymacji przewodnika PTTK w przypadku przewodników ubiegających się o rozszerzenie zakresu terytorialnego
posiadanych uprawnień
2) kopia dokumenty potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego

…………………………………………….
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział im dr. M. Orłowicza w Przemyślu, ul Waygarta 3, 37-700
Przemyśl, Tel 166785374
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – telefonicznie 166785374, listownie na adres PTTK Oddział im dr. M. Orłowicza w
Przemyślu, ul Waygarta 3, 37-700 Przemyśl, Tel 166785374
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia egzaminu na przewodnika PTTK
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy prawa
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów archiwizacji
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować nierozpoznaniem sprawy lub negatywnym załatwieniem sprawy
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną.

…………………………………………
(data i czytelny podpis)