Szanowni Państwo, w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Przemyślu ul.Waygarta 3 2. Kontakt z administratorem: pttkprzemysl@op.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. RODO INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przekazanych do Oddziału PTTK w PRZEMYŚLU Przekazywane poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO). ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 • Administrator danych: Oddział PTTK w Przemyślu, z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 3.
Dane kontaktowe: Oddział Biuro Turystyczne Obiekt Noclegowy „Podzamcze”
 WWW www.przemysl.pttk www.pttkprzemysl.pl www.przemysl.pttk
 tel. 16 678 53 74
e-mail pttkprzemysl@op.pl noclegi.pttkprzemysl@op.pl
 osobisty lub pisemny Ul. Waygarta 3, 37- 700 Przemyśl
CEL, OKRES i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
czyje dane cel okres podstawa prawna wg RODO art. 6
członkowie PTTK ewidencja członków PTTK, korzystanie z uprawnień do zniżek i rabatów, korzystanie z ubezpieczenia związanego z członkostwem w PTTK, przyznawanie wyróżnień i odznak statutowych m.in. związanych z okresem przynależności do PTTK nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)
uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro Turystyczne i Oddział realizacja zawartej umowy na świadczenie usług turystycznych (m.in. logistyka imprezy, obsługa wizowa i paszportowa, transport, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, wstępy do zwiedzanych obiektów, inne świadczenia itp.), ew. procedury reklamacyjne czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. przygotowania, trwania i rozliczenia imprezy, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy) niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na realizację imprezy turystycznej
Klienci obiektu noclegowego Podzamcze PTTK realizacja zawartej umowy na świadczenie usługdochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy) niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania usługi
osoby zdobywające odznaki turystyczne ewidencja przyznawanych odznak i wyróżnień związanych z uprawianiem turystyki kwalifikowanej nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)
kadra programowa PTTK ewidencja posiadanych uprawnień, ich przyznawanie (m.in. egzaminowanie kandydatów), przedłużanie lub pozbawianie, przyznawanie wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)
odbiorcy działań marketingowych przekazywanie informacji o organizowanych przez Oddział i podmioty z nim stowarzyszone lub współpracujące imprezach nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
FORMA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa  ich realizacja. Podanie danych do celów marketingowych nie jest obowiązkowe. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH Dane osobowe związane z realizacją imprez poza Polską, będą przekazywane wyłącznie w celu realizacja tej imprezy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. ODBIORCY DANYCH W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:
 • uprawnieni i upoważnieni pracownicy administratora,
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności:
  • dostawcy usług informatycznych oraz księgowych,
  • podmioty realizujące usługi zewnętrzne m.in. odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie,
  • ubezpieczyciele,
  • placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych),
  • inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń,
  • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 • kadra programowa PTTK (w przypadku weryfikacji odznak i uprawnień turystycznych).
PROFILOWANIE i ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W odniesieniu do przekazanych danych osobowych nie będą prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowanie PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane osoby w dowolnej formie i momencie ma następujące prawa, których realizacja odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu:
 • dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, zatarcia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
INFORMACJA KOŃCOWE Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przy tworzeniu powyższych informacji kierowano się założeniem, by były one w możliwie największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem: proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia powyższych założeń oraz biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy prawa, administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276 Przemyśl 22.05.2018