Odznaka Znam Przemyśl

Odznakę weryfikuje nasz Oddział PTTK

Książeczki do zdobywania odznak – 5 zł/ 1 szt.

Odznaka „Znam Przemyśl” ( brązowa, srebrna, złota) – 20 zł/ 1 szt.

Regionalna Odznaka Krajoznawcza ( brązowa, srebrna) – 19 zł/ 1 szt.

Do nabycia  na miejscu lub listownie. W oddziale można zakupić również inne książeczki i odznaki. Zapraszamy.

 

Regulamin Odznaki Krajoznawczej „ZNAM PRZEMYŚL”

I. Postanowienia Ogólne
1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu uchwałą Zarządu Oddziału w dniu 28 listopada 2007 roku, w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz poznawania dziejów, zabytków, kultury i piękna Przemyśla.


2. Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna i złota.
3. Odznakę zdobywa się w wymienionej kolejności stopni. Dopuszcza się zdobycie stopnia brązowego i srebrnego w ciągu jednego roku, złotego w innym okresie czasu.
4. Odznaka jest przyznawana na podstawie przedstawionej do weryfikacji książeczki Odznaki Krajoznawczej „Znam Przemyśl” ( książeczkę można nabyć w naszej siedzibie PTTK w cenie 4 zł) zawierającej potwierdzenia zwiedzenia wskazanych w regulaminie miejsc i obiektów lub ujętych w nim tras. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się inną formę udokumentowania zwiedzanych miejsc i obiektów.
5. Poszczególne stopnie odznaki mogą być nadawane z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w popularyzowaniu walorów turystycznych i krajoznawczych Przemyśla. W takim przypadku odznakę traktuje się jako honorowe wyróżnienie przyznane przez Zarząd Oddziału PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu.

II. Warunki zdobywania Odznaki
1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.
2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych zwiedzając obiekty i miejsca wymienione w regulaminie.
3. Potwierdzenie zwiedzenia obiektu lub miejsca oraz przejścia trasy musi zostać ujęte w książeczce Odznaki Krajoznawczej „Znam Przemyśl” poprzez umieszczenie w niej pieczątki obiektu, dołączenia biletu wstępu lub fotografii osoby ubiegającej się o odznakę wykonanej na tle bądź w środku zwiedzanych miejsc i obiektów. W przypadku uczestniczenia w wycieczce prowadzonej przez przewodnika lub instruktora krajoznawstwa może on również udzielić potwierdzenia poprzez złożenie czytelnego podpisu wraz z numerem swojej legitymacji oraz wpisanie daty wycieczki.
4. Zwiedzane obiekty, miejsca i szlaki nie mogą się powtarzać podczas zdobywania innych stopni Odznaki.
5. W celu zdobycia kolejnego stopnia Odznaki należy wcześniej zdobyć odznakę niższego stopnia.
6. Punkty zdobyte ponad normę ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
7. Ilość obiektów wymaganych do uzyskania Odznaki w poszczególnych stopniach:

Rodzaj obiektu I stopnia

brązowa

II stopnia

srrebrna

III stopnia

złota

Zabytki architektury świeckiej 3 4 7
Zabytki architektury sakralnej 4 5 7
Zabytki architektury militarnej 3 5 6
Muzea 1 2 2
Pomniki i miejsca pamięci narodowej 2 4 5
Cmentarze 1 2 5
Parki i rezerwaty przyrody 1 1 1
Szlaki spacerowe i turystyczne 1 2 2
Punkty widokowe i inne miejsca 1 1 1

III.Postanowienia końcowe
1.Wypełnioną książeczkę Odznaki Krajoznawczej „Znam Przemyśl” należy przedstawić do zweryfikowania w siedzibie Oddziału PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu.
2. Zweryfikowana książeczka Odznaki Krajoznawczej „Znam Przemyśl” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
3. Osoby ubiegające się o Odznakę pokrywają koszty jej wysyłki.
4. Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Znam Przemyśl” został zaakceptowany przez Regionalną Komisję Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Rzeszowie.

Wykaz obiektów, miejsc i szlaków do Odznaki Krajoznawczej „Znam Przemyśl”
Zabytki architektury świeckiej:
Zamek Kazimierzowski, Rynek, budynek Urzędu Miejskiego, budynek dawnej szkoły katedralnej, dworek Orzechowskiego, budynek banku PKO BP na placu Na Bramie, dworzec kolejowy, most kolejowy, dawny gmach Sokoła przy ulicy Konarskiego (Centrum Kulturalne), willa Frenkla przy ulicy Dworskiego (ING Bank Śląski), zabudowa willowa przy ulicy Puszkina, Pałac Lubomirskich na Bakończycach, zabytkowy dworek przy ulicy Lwowskiej, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zabytki architektury sakralnej:
Archikatedra rzymskokatolicka, archikatedra greckokatolicka, kościół karmelitów, kościół franciszkanów, kościół karmelitanek, kościół reformatów, dawny klasztor dominikanów, dawny klasztor dominikanek, dawny klasztor bonifratrów, opactwo benedyktynek, cerkiew przy ulicy Mariackiej, cerkiew przy ulicy Wilczańskiej, kościół na Błoniu przy ulicy Lwowskiej, kościół na Przekopanej, kościół na Kruhelu Małym, kościół salezjanów, cerkiew bazylianów, dawna synagoga przy ulicy Słowackiego.

Zabytki architektury militarnej:
Mury miejskie przy ulicy Basztowej, szaniec 2 Wilcze z bunkrem Linii Mołotowa, fort XX Przekopana, fort XXI Bakończyce, Brama Dobromilska, fort XVI Zniesienie, brama forteczna za Zniesieniu, fort XVIc Trzy Krzyże, Brama Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna, fort 3 Kruhel, fort XVII Ostrów, fort XVIII Lipowica, fort XIX Winna Góra, bunkier Linii Mołotowa przy hotelu Gromada, budynki poszpitalne i pokoszarowe przy ulicy Słowackiego.

Muzea:
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Twierdzy Przemyśl

Pomniki, miejsca pamięci:
pomnik Jana Pawła II, pomnik Jana III Sobieskiego, pomnik Adama Mickiewicza, pomnik ojca Krystyna Szykowskiego, obelisk Tadeusza Kościuszki, obelisk Józefa Piłsudskiego, miejsce straceń na Małym Ryneczku na Zasaniu, miejsce straceń przy ulicy Lwowskiej, miejsce straceń przy ulicy Armii Krajowej, miejsce straceń przy ulicy Kopernika, miejsce straceń jeńców na terenie baterii 2 Nehrybka.

Cmentarze:
Cmentarz główny, zespół cmentarzy wojennych przy ulicy Przemysława: cmentarz żołnierzy austro-węgierskich, cmentarz żołnierzy niemieckich, cmentarz żołnierzy rosyjskich i cmentarz bezimiennych żołnierzy austro-węgierskich, polski cmentarz wojskowy, cmentarz żydowski, kwatery żołnierskie i wojskowe na Cmentarzu Zasańskim.

Parki i rezerwaty przyrody:
Park Zamkowy, rezerwat wisienki karłowatej oraz rezerwat „Jamy” na Winnej Górze.

Szlaki spacerowe i turystyczne:
Szlak spacerowy niebieski, szlak spacerowy czerwony, Szlak Szwejkowski, szlak turystyczny czerwony PTTK – fort 3 Kruhel, szlak turystyczny zielony PTTK – Lipowica.

Punkty widokowe i inne miejsca:
Zniesienie, Kopiec Tatarski, Winna Góra, ujście Wiaru do Sanu, wąwozy na Krzemieńcu