„My też zwiedzamy (z PTTK)” – Bieszczady w barwach jesieni – 18 listopada – bezpłatna wycieczka dla osób 60+

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

zaprasza na bezpłatną wycieczkę

„MY TEŻ ZWIEDZAMY (z PTTK)” – BIESZCZADY W BARWACH JESIENI
sobota – 18.11.2023 r.

PROGRAM:
Zbiórka o 7:30 parking Plac Rybi w Przemyślu. Wyjazd o godz. 7:40. Przejazd do Ustrzyk Dolnych – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego – bieszczadzka fauna i flora na wyciągnięcie ręki. To tu możesz stanąć oko w oko z niedźwiedziem brunatnym czy watahą wilków. Bez obaw przyjrzysz się też największemu drapieżnikowi z rodziny kotowatych – rysiowi euroazjatyckiemu. Równia – bojkowska cerkiew Opieki Matki Bożej jedna z najpiękniejszych tego typu budowli drewnianych w Bieszczadach. Przejazd do Myczkowiec. Po drodze postój na zakupy w Centrum Bieszczadzkich Smaków – Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa Ursa Maior w Uhercach Mineralnych. To unikalne miejsce, pełne wyrobów regionalnych spod znaku Wielkiej Niedźwiedzicy. W Myczkowcach zobaczymy zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce – spacer koroną zapory z widokiem na Jezioro Myczkowskie. Przejazd do Soliny, spacer koroną zapory. Przejazd koleją gondolową oraz wejście na wieżę widokową. Obiad i czas wolny. W drodze powrotnej zobaczymy Kamień Leski – pomnik przyrody nieożywionej, ciekawa forma skalna, której kształt jest wynikiem zarówno erozji, jak i działalności człowieka Powrót do Przemyśla przez malownicze Góry Słonne.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Wycieczka w ramach projektu „My też zwiedzamy”

Wycieczka zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki

Beneficjenci – osoby 60+

Dofinansowanie obejmuje: transport, ubezpieczenie NNW (S.U. 10 000 zł), składka na TFG i TFP, usługa pilota – przewodnika, obiad, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazd koleją gondolową, wejście na wieżę widokową.

Zapisy w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3, tel. 16 678 53 74.
Zapisy do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisach obowiązuje podanie daty urodzenia / nr PESEL do ubezpieczenia oraz podpisanie klauzuli RODO.

Udział w wycieczce jest możliwy jedynie po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień obu klauzul.

My też zwiedzamy (z PTTK)

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE. L. 2016 r. poz. 119), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, KRS: 0000100817, NIP: 5260010044, REGON: 007023010.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pawłem Sternikiem poprzez e-mail: iod@pttk.pl

3. Celem przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest realizacja projektu „My też zwiedzamy (z PTTK)”, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji zadania i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem.

4. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą osoby fizyczne wykonujące polecenia Administratora na podstawie upoważnień oraz podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa, również Oddziały.

5. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przez okres 10 lat.

6. Posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku sprzeciwu Administrator nie będzie mógł zrealizować celu przetwarzania, co za tym idzie, może odmówić zawarcia umowy.

9. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20216 str. 1, z późn. zm.), Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 14.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa adres e-mail: iod@msit.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy związanej z Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy związanej z wykonaniem obowiązku prawnego wynikającego z art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), a także obowiązku archiwizacyjnego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym.

4. Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana Pracodawcy/ Zleceniobiorcy będącego stroną Umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego – w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy.

5. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – od Pani/ Pana Pracodawcy/Zleceniobiorcy będącego stroną Umowy z Ministrem Sportu i Turystyki otrzymaliśmy dotyczące Pani/Pana dane osobowe zwykłe, w szczególności:

a) Imię i nazwisko,
b) PESEL,
c) Adres e-mail,
d) Adres korespondencyjny,
e) Numer telefonu,
f) Nazwa stanowiska,
g) Funkcja.

6. Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które dysponują informacjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Umowy, przeprowadzenia postępowania dowodowego i zakończenia sprawy administracyjnej w celu zweryfikowania okoliczności istotnych dla toczącego się postępowania, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT, podmiotom, z którymi administrator zawarł Umowę powierzenia, jak również organom i podmiotom upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. e RODO,

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Informacje o wymogu podania danych: Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.