KURS PRZEWODNIKA TERENOWEGO PTTK – wrzesień 2023 – marzec 2025

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

zaprasza na
Kurs Przewodnika Terenowego PTTK na obszar województwa podkarpackiego edycja 2023-25

Spotkanie organizacyjne: 15 września (piątek) godz. 17:00

Miejsce: Przemyśl – ul. Waygarta 3 – siedziba PTTK Oddziału im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu

Szczegółowe informacje dotyczące kursu znajdują się w regulaminie:

Kurs dla kandydatów na przewodnika turystycznego terenowego PTTK po województwie podkarpackim
Regulamin kursu przewodników terenowych PTTK 2023-2025

1. Kurs organizuje Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ulica W. Waygarta 3); tel. 16 678 53 74;
e-mail: przemysl@przemysl.pttk.pl

1a. Kierownikiem kursu jest przewodnik turystyczny: Elżbieta Rozmus (tel. 609 087 984;
e-mail: elaroz@op.pl)

1b. Kurs trwa 18 miesięcy, od września 2023 roku do marca 2025 roku i obejmuje teren województwa podkarpackiego.

2. Kurs jest organizowany w oparciu o ramowy program szkolenia przewodników miejskich
i terenowych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego z 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

3. Organem społecznym reprezentującym uczestników kursu oraz współpracującym z kierownictwem kursu są starosta i jego zastępca – wybrani autonomicznie przez uczestników szkolenia.

4. Kurs obejmuje:
– zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń – 225 godzin lekcyjnych;
– wycieczki metodyczno-krajoznawcze (wycieczki terenowe po ważnych trasach turystycznych i obiektach województwa podkarpackiego) – 12 dni, w tym 6 wycieczek jednodniowych i 3 wycieczki dwudniowe.

5. Opłata za kurs wynosi 1500,00 zł brutto. Opłatę za kurs należy wnieść w 3 ratach w nieprzekraczalnych terminach:
– I rata – 500 zł do 25.09.2023 r.,
– II rata – 500 zł do 31.01.2024 r.
– III rata- 500 zł do 31.05.2024 r.
Płatne gotówką lub przelewem na konto Oddziału PTTK nr: 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259

6. Wycieczki metodyczno- krajoznawcze w kwocie 2700 zł brutto płatne w pięciu ratach,
w nieprzekraczalnych terminach:
– I rata – 500 zł do 31.10.2023 r.
– II rata – 500 zł do 31.12.2023 r.
– III rata – 500 zł do 31.03.2024 r.
– IV rata – 500 zł do 31.06.2024 r.
– V rata – 700 zł do 31.10.2024 r.

7. Cena kursu obejmuje:
– wszystkie ujęte w programie kursu zajęcia teoretyczne,
– koszty transportu w trakcie wycieczek kursowych,
– koszty obiadokolacji, noclegu i śniadania w trakcie wycieczek dwudniowych,
– koszty przewodników na wycieczkach krajoznawczych
– ubezpieczenie NNW podczas wycieczek,
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

8. Cena kursu nie obejmuje:
– kosztów egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK;
– przyborów piśmiennych, sprzętu turystycznego i pomocniczych materiałów szkoleniowych.

9. Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty w godzinach 9.00-15.00 oraz będą obejmować następujące zagadnienia:
a. geografia turystyczna Polski, charakterystyka geograficzna regionu.
b. historia Polski, historia regionu na tle historii Polski,
c. historia kultury w Polsce, kultura i sztuka regionu,
d. etnografia regionu,
e. ochrona przyrody i środowiska w Polsce, środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona,
f. turystyka w Polsce, zagospodarowanie turystyczne regionu,
g. podstawowe przepisy prawne w turystyce,
h. zasady bezpieczeństwa w turystyce,
i. wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
j. terenoznawstwo i topografia,
k. metodyka i etyka przewodnictwa, metodyka i technika prowadzenia wycieczek.

10. Warunkami uczestnictwa w kursie są: ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz co najmniej średnie wykształcenie.

11. Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest wypełnianie i podpisanie Zgłoszenia kandydata na kurs przewodnika turystycznego PTTK na obszar województwa podkarpackiego oraz dokonania wpłaty zgodnie z harmonogramem.

12. Obecność na zajęciach i wycieczkach potwierdza się poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Minimalna frekwencja do zaliczenia konkretnych zajęć to 70%. W przypadku braku wymaganej frekwencji istnieje możliwość zaliczenia zajęć poprzez zdanie wewnętrznego egzaminu u prowadzącego dane zajęcia.

13. Po zaliczeniach wewnętrznych, uczestnik kursu otrzymuje
„Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK” dające prawo do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Zarządu Głównego PTTK.

14. Słuchacze kursu mają prawo do:
– korzystania ze wszystkich zajęć teoretycznych;
– korzystania ze wszystkich zajęć praktycznych;
– otrzymania wykazu zalecanej literatury ze wskazaniem źródeł jej uzyskania;
– uzyskania materiałów informacyjnych i pomocniczych, które będzie mógł dostarczyć organizator;
– kontaktu z kierownictwem kursu w celach organizacyjnych.

15. Rezygnacja z kursu nie uprawnia słuchaczy do otrzymania zwrotu już wpłaconych kwot.
Niewpłacenie kolejnej raty jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników kursu.

Zgloszenie-na-kurs (2)