Zapraszamy na kursu pilota wycieczek PTTK. Rozpoczęcie zajęć już w październiku 2022

Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek PTTK
Regulamin kursu.

POBIERZ  KARTĘ  ZGŁOSZENIA  NA  KURS

1. Kurs na pilotów wycieczek PTTK organizuje Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ulica W. Waygarta 3); 16 678 5374; e-mail: przemysl@przemysl.pttk.pl
1a. Kierownikiem kursu jest przewodnik turystyczny: Elżbieta Rozmus (609087984, e-mail: elaroz@op.pl).
1b. Kurs trwa sześć miesięcy, od października 2022 roku do marca2023 roku.
2. Kurs jest organizowany w oparciu o ramowy program szkolenia stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały ZG PPTTK nr 175/XVIII/2015 z 17.10.2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK.
3. Organem społecznym reprezentującym uczestników kursu oraz współpracującym z kierownictwem kursu są starosta i jego zastępca – wybrani autonomicznie przez uczestników szkolenia.

4. Kurs obejmuje:
– zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń – 110 godzin lekcyjnych;
– zajęcia praktyczne – krajowa wycieczka dwudniowa z noclegiem.

5. Opłata za część teoretyczną wynosi 850,00 zł brutto.  Opłatę za kurs należy wnieść jednorazowo w terminie do 30 października 2022 r. Płatne gotówką lub przelewem na konto Oddziału PTTK nr: 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259
6. Opłata za część praktyczną w kwocie 250 zł brutto płatna jednorazowo w terminie:
Do 15 grudnia.2022r., płatna gotówką lub przelewem na konto Oddziału PTTK nr: 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259
Osoby posiadające uprawnienia przewodnika PTTK otrzymują zniżkę w wysokości 150 zł od ceny części teoretycznej.
7. Cena kursu obejmuje:
– wszystkie ujęte w programie kursu zajęcia teoretyczne i praktyczne,
– koszty transportu w trakcie wycieczki,
– koszty obiadokolacji, noclegu i śniadania w trakcie wycieczki dwudniowej,
– ubezpieczenie NNW podczas części praktycznej szkolenia,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

8. Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu na uprawnienia pilota PTTK .
9. Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej tzn. stacjonarnie oraz w oparciu o platformy internetowe ( w razie potrzeby) w wybrane soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.45 oraz będą obejmować następujące zagadnienia:
a. ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie,
b. wiedza o Polsce i świecie współczesnym,
c. obsługa ruchu turystycznego
d. geografia turystyczna Polski i Europy,
e. historia kultury i sztuki,
f. przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
g. bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia; higiena w turystyce,
h. pilot, a grupa.
10. Warunkami uczestnictwa w kursie są: ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz co najmniej średnie wykształcenie.
11. Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest wypełnianie i podpisanie Zgłoszenia kandydata na kurs pilota wycieczek oraz dokonania wpłaty zgodnie z harmonogramem.
12. Obecność na zajęciach i wycieczkach potwierdza się poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Minimalna frekwencja do zaliczenia konkretnych zajęć to 75%. W przypadku braku wymaganej frekwencji istnieje możliwość zaliczenia zajęć poprzez zdanie wewnętrznego egzaminu u prowadzącego dane zajęcia.
13. Po zaliczeniach wewnętrznych, uczestnik kursu otrzymuje
„Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek” dające prawo do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia pilota wycieczek PTTK zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Zarządu Głównego PTTK.
14. Słuchacze kursu mają prawo do:
– korzystania ze wszystkich zajęć teoretycznych;
– korzystania z zajęć praktycznych;
– otrzymania wykazu zalecanej literatury ze wskazaniem źródeł jej uzyskania;
– uzyskania materiałów informacyjnych i pomocniczych, które będzie mógł dostarczyć organizator;
– kontaktu z kierownictwem kursu w celach organizacyjnych.

15.   Rezygnacja z kursu nie uprawnia słuchaczy do otrzymania zwrotu już wpłaconych kwot.
Niewpłacenie kolejnej raty jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników kursu.

POBIERZ KARTĘ  ZGŁOSZENIA NA KURS

 

EnglishGermanPolishUkrainian