Nasz projekt

Informujemy, że 01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:
“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW” W KTÓRYM NASZ ODDZIAŁ PTTK JEST PARTNEREM

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. 

Projekt został złożony przez SPG «Rowiń» w 2009 roku do rozpatrzenia przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 
Projekt otrzymał wsparcie niezależnych ekspertów i był rekomendowany do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Beneficjent projektu: SPG «Rowiń»;
Partnerzy projektu:
1)    LWOWSKA WOJEWÓDZKA KONTROLNO-RATOWNICZA SŁUŻBA ZWIĄZKU TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO UKRAINY;
2)    POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE, ODDZIAŁ IM DR. M. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU (RP);
3)    LWOWSKIE STOWARZYSZENIE D.S. ROZWOJU TURYSTYKI;
4)    GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, GRUPA BIESZCZADZKA (RP).
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju turystyki w regionie Karpat i współpracy między organizacjami w zakresie turystyki po obu stronach granicy Unii Europejskiej (Ukraina-Polska) a mianowicie: 
1.    Podzielenie się z Ukrainą doświadczeniem w tworzeniu ochotniczych punktów ratownictwa górskiego (GOPR), aby pomagać turystom i mieszkańcom regionu w czasie nadzwyczajnych sytuacji w obszarze transgranicznym;
2.    Szkolenie kadr dla służby ratunkowej i dla obsługi turystów w regionie Karpat;
3.    Rozwój bezbłędnej współpracy między organizacjami i służbami, które pracują w turystyce  w regionie Karpat.

W celu realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności:
 
1)    Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o projekcie (konferencje prasowe; informacje prasowe, publikacje w mediach).
2)    Modernizację centrum szkoleniowo-treningowego służącego szkoleniu przewodników górskich i ratowników górskiej poszukiwawczo-ratowniczej służby we wsi Długie, woj. lwowskie;
3)    Przeprowadzenie 2 szkoleń (po 25 osób każdorazowo) trwających po 10 dni (80 godz. szkolenia) dla pracowników poszukiwawczo -ratowniczych punktów i fachowców obsługi turystów.
4)    Przeprowadzenie 2 staży po 5 dni każdy dla 25 osób wyszkolonych przewodników górskich i ratowników górskich na podstawie istniejących punktów ratownictwa w Polsce.
5)    Modernizacja dwóch pilotażowych jednostek ratowniczych (w powiecie Skolskim i Drohobyckim woj. lwowskiego) i usprawnienie ich pracy. 
6)    Przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych po 5 dni każde, w których uczestniczyć będzie 30 już praktykujących oraz nowo wyszkolonych przewodników górskich i ratowników (z Polski i Ukrainy).
7)    Montaż 10 tablic informacyjnych umieszczonych przy szlakach turystycznych transgranicznych zawierających informacje o terenowo właściwych jednostkach GOPR wraz z numerami telefonów ratowników.
8)    Przeprowadzenie 2 konferencji (po 35 uczestników w każdej) na temat bezpieczeństwa turystyki w Karpatach.
9)    Przeprowadzenie 2 seminariów (po 30 uczestników w każdym) mających na celu podzielenie się doświadczeniem w tworzeniu i pracy jednostek GOPR (docelowo przekazać to doświadczenie także innym województwom ukraińskim).
10)    Wydanie materiałów poligraficznych, o potencjale turystycznym regionu Karpat i transgranicznych szlakach turystycznych (broszury, ulotki i przewodniki kierowane do turystów) ogólny nakład 10000 egzemplarzy.

W przekonaniu partnerów projektu, wykonanie planowanych zadań, bez wątpienia, pozwoli w niedługim czasie ustanowić pozytywny wizerunek przygranicznego regionu Ukraina – Polska jako stabilny i bezpieczny dla turystów, co będzie sprzyjać międzyregionalnej współpracy, wymianie innowacyjnych pomysłów i wzajemnemu przekazywaniu doświadczenia. Realizacja zadań w ramach projektu będzie prowadzić do prognozowanego wzrostu przepływu turystów i pomyślnej integracji społeczności międzynarodowej.
Transgraniczny wpływ projektu będzie widoczny zarówno w zakresie wymiany informacji jak i zasobów ludzkich między organizacjami, które biorą udział w projekcie.
Karpaty znajdują się na terenie pięciu państw (Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii), z których cztery znajdują się po wewnętrznej stronie granicy UE i Ukraina, która deklaruje chęć wstąpienia do Unii. Logicznym byłoby więc, aby standardy obsługi turystów przez fachowców do tego przeznaczonych oraz udzielanie pomocy w nagłych wypadkach były jednakowe na całym obszarze regionu Karpat, bez względu na państwo, jakie wybrał sobie turysta za cel podróży, oczywiście z uwzględnieniem narodowych zwyczajów i tradycji. Według nas najważniejszym celem jest ekonomiczna, ekologiczna, naukowa, turystyczna i kulturalno-szkoleniowa współpraca.
Realizacja projektu znacznie podniesie zainteresowanie terenami, które znajdują się po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Pozwoli to w szerokim aspekcie pokazać wiele podobieństw: językowe, kulturowe, historyczne, przyrodnicze i inne. Wynikiem projektu będzie wzrost wartości produktów turystycznych, które są oferowane po dwóch stronach granicy UE. Mieszkańcy terenów objętych projektem, dzięki stworzonemu produktowi turystycznemu, opierając się na stworzonych ośrodkach i korzystając z bazy materiałowo-technicznej otrzymają dodatkowe przychody finansowe, część z nich zaangażuje się w turystyce profesjonalnie i na bieżąco będą wykorzystywać nabyte znajomości i relacje z partnerami po drugiej stronie granicy UE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja prasowa № 8

Drodzy Koledzy,
 Jak już informowaliśmy  01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:
“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW”.
Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. Beneficjentem projektu jest lwowska wojewódzka administracja państwowa.

Zgodnie z założeniami projektu, w dniach 1 do 6 października 2013 r, z inicjatywy organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rowiń" (SPG "Rowiń") we współpracy z partnerami projektu: 
1)    LWOWSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KONTROLNO-RATOWNICZEJ SŁUŻBY ZWIĄZKU TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO UKRAINY;
2)    POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO, ODDZIAŁ IM DR. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU (RP);
3)    GÓRSKIEGO OCZOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO, GRUPA BIESZCZADZKA (RP);
4)    LWOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI;
zostało zorganizowane i pomyślnie przeprowadzone wspólne kilkudniowe szkolenie dla czynnych przewodników górskich i ratowników górskich z regionu pogranicza Ukrainy i Polski. Szkolenie odbyło się w oparciu o istniejące punkty ratownicze Grupy Bieszczadzkiej GOPR w Polsce. http://www.gopr.bieszczady.pl/
Planowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, były prowadzone według specjalnie przygotowanego w ramach projektu programu szkoleniowego: «przygotowanie specjalistów obsługi ruchu turystycznego, którzy pracują w górach» i «przygotowanie pracowników służb ratunkowych». 
Swoje praktyczne umiejętności, ukraińscy uczestnicy szkolenia przetestowali i poprawiali podczas zaplanowanych wspólnych patroli z ratownikami GOPR, które odbyły się w Zachodnich Bieszczadach. Wspólnie wspinaliśmy się na: Połoninę Wetlińską (1255 m), Tarnicę (1346 m), Halicz (1333 m), Małą i Wielką Rawkę (1304 m) ... Przebywając w górach uczestnicy szkolenia odwiedzali dyżurki ratowników i zapoznali się z realiami pracy i wyposażeniem punktów GOPR. Uczestnicy szkolenia uroczyście prezentowali flagi Ukrainy, Polski, UE i SPG "Rowiń" (zdjęcie w załączeniu).
Koledzy z PTTK zapoznali ukraińskich uczestników szkolenia z atrakcjami i infrastrukturą turystyczną województwa podkarpackiego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać, zarówno z historycznego jak i architektonicznego punktu widzenia: I wojenną Twierdzę Przemyśl, miasto Przemyśl, Sanok i Park Etnograficzny w Sanoku http://skansen.sanok.pl/ - który jest jednym z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (na 38 h przedstawiana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat: Bieszczady, Beskid Niski i Podkarpacie). 

Uczestnicy szkolenia mogli osobiście przekonać się, jak funkcjonuje przemysł turystyczny u naszych najbliższych sąsiadów z UE, a mianowicie: jak urządzone i oznakowane są szlaki turystyczne jak pracują ich koledzy i jakie wymagania stosują do turystów, jakie technicznie wyposażonie posiadają ratownicy górscy, jak popularyzują turystyczną wartość regionu na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju, i wiele innych. 

Organizatorzy imprezy przekazali każdemu uczestnikowi szkolenia dostosowane (jaskrawoczerwone) odzienie: koszulki i czapki, które służą zarówno jako identyfikatory i jako promocja górskiego przewodnika czy ratownika. Na odzieży (białym kolorem) naniesiono logo i napis "turystyczne wsparcie i bezpieczeństwo w górach" i symbolikę UE i Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W dniu ukończenia szkolenia wszyscy uczestnicy, w uroczystej atmosferze, otrzymali świadectwa uczestnictwa we wspólnym szkoleniu.
Prowadzenia wspólnych szkoleń dla ukraińskich i polskich kolegów bez wątpienia przyczyniło się do wymiany doświadczeń, informacji, przybliżyło ukraińskich kolegów do europejskich standardów w niesieniu pomocy i ratownictwa turystów. W końcu jednym z głównych celów projektu jest zbudowanie bliższej współpracy ludzi i organizacji, działających w sferze ratownictwa, obsługi ruchu turystycznego na obszarach górskich, stworzenia silnej platformy współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń, na tym etapie i na dłuższą metę.
W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy zwracać się do:
Ivan Gorbatso – naczelny dyrektor SPG «Rowiń» / kierownik projektu.

Nasz patron

Mieczysław Orłowicz urodził się 17 XII 1881 roku w Komarnie koło Lwowa. Znaczną część swojego dzieciństwa spędził w Pruchniku u swojego dziadka Jana Krasickiego. W związku z pracą ojca rodzina Orłowiczów często zmieniała miejsce zamieszkania przenosząc się kolejno do Dębicy, Jarosławia, Sambora i Rymanowa. Młody Mieczysław przejawiał szczególne zainteresowanie historią i geografią okolic, w których aktualnie przebywał.

Pasja turystyczno-krajoznawcza, która towarzyszyła mu przez całe życie, zawładnęła nim na dobre podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim oraz nauki w Akademii Handlowej we Wiedniu. Orłowicz uczęszczał także na wykłady z historii sztuki i geografii we Lwowie i Krakowie. Właśnie podczas studiów oraz podróży po Europie Zachodniej zetknął się z nowoczesną turystyką i postanowił przenieść jej najlepsze wzorce na grunt polski. Swoją działalność rozpoczął w 1904 roku od organizowania i prowadzenia tatrzańskich wycieczek dla słuchaczy Towarzystwa Kursów Wakacyjnych w Zakopanem. W rok po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawniczych założył w 1906 roku Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie, drugą polską organizację turystyczną po Towarzystwie Tatrzańskim. Jego członkowie należeli do pionierów wypraw w Karpaty Wschodnie. Był także m.in. współzałożycielem jednego z najsłynniejszych polskich klubów sportowych - Pogoni Lwów.

Mieczysław Orłowicz jest również autorem wielu przewodników opisujących dziesiątki miast, regionów, krajów i pasm górskich w całej Europie. Mówiono o nim, że był “chodzącą encyklopedią turystki”. Jednym z jego dzieł jest wydany w 1917 roku doskonały "Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy", który ukazał się w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Orłowicz napisał go rok wcześniej podczas służby wojskowej w Przemyślu. Poznał wtedy dokładnie nie tylko sam Przemyśl, ale także jego bliższe i dalsze okolice. Do dzisiaj jest to niedościgniony wzór dla autorów kolejnych przewodników po Przemyślu.

Dzięki jego patriotyzmowi i odwadze wykazanej podczas pracy w komisji rekwizycyjnej udało się uratować wiele zabytkowych dzwonów, które zaborcy chcieli przetopić na potrzeby toczącej się wówczas I wojny światowej. Był wierny idei Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: "przez poznanie kraju do jego umiłowania...". W okresie międzywojennym Mieczysław Orłowicz pracował nieustannie nad rozwojem polskiej turystyki. Stworzył jej nowy model i organizował niezbędną administrację. Wyznaczył także przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego w Karpatach Wschodnich, który wyznakowano w latach 1926-1928. Każdą wolną chwilę spędzał na organizowanych przez siebie, często wielodniowych, wycieczkach i górskich wyprawach. Jego sercu były szczególnie bliskie: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Mieczysław Orłowicz był jednym z pomysłodawców  ustanowienia Górskiej Odznaki Turystycznej.

Po II wojnie św. pracował m.in. nad zagospodarowaniem turystycznym zniszczonego kraju, a zwłaszcza Ziem Odzyskanych. Z wielką ofiarnością dbał o rozwój i szkolenie kadry turystycznej. W 1954 roku ukazał się Przewodnik po Bieszczadach jego autorstwa.

Kolejny, i jak się później okazało, ostatni raz w życiu, Mieczysław Orłowicz gościł  w Przemyślu 3 i 4 maja 1959 roku. Spotkał się wtedy z wieloma mieszkańcami miasta, które tak szczegółowo opisał 42 lata wcześniej. Jeszcze w ostatnich tygodniach życia popularny "Dziadek" uprawiał czynnie turystykę. Nestor polskiej turystyki zmarł 4 października 1959 roku w Warszawie w wieku 78 lat i został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach. Choć trudno w to uwierzyć, to w ciągu swojego aktywnego życia pokonał pieszo 140 tysięcy kilometrów (czyli ponad 3 razy więcej niż długość równika). Zorganizował i prowadził niezliczoną ilość rajdów. Niektóre z nich Mieczysław Orłowicz opisał barwnie w "Moich wspomnieniach turystycznych". Dla uczczenia tego “wielkiego” Polaka w 1974 roku nadano jego imię bezimiennej dotąd bieszczadzkiej przełęczy pomiędzy Smerkiem i Połoniną Wetlińską. Mieczysław Orłowicz jest także patronem szlaków i domów turystycznych, ulic w Przemyślu, Warszawie  i Jarosławiu, a także  Oddziału PTTK w Przemyślu. Od 2001 roku nasz Oddział organizuje Ogólnopolskie Rajdy Turystyczne im dr M. Orłowicza.

Opr. D.H

Władze

Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

 
Zarząd Oddziału
Prezes – Michał Thier
Wiceprezes- Dominika Góral
Skarbnik- Andrzej Klimko
Sekretarz- Karol Kicman
Członek- Jerzy Tkaczyk
Członek- Zdzisława Ramocka
Członek- Ewa Górniak


Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca- Halina Zasadny
Wiceprzewodnicząca- Józefa Jodłowska
Sekretarz- Krystyna Skuneczny
Członek- Władysław Cieleń
Członek- Marian Pawlik


Sąd Koleżeński Oddziału
Prezes- Maria Gąska
Wiceprezes- Krzysztof Tulej
Sekretarz- Ewa Dudek-Ciróg
Członek- Marta Kroczek
Członek- Małgorzata Nowak

W związku z rezygnacją kol. Macieja Piotrowicza z funkcji Sekretarza Zarządu, zgodnie z §15 ust.1 Statutu Oddziału Zarząd Oddziału postanowił dokooptować na zwolnione miejsce kol. Karola Kicmana. W związku z rezygnacją kol. Elżbiety Wańczyckiej-Tkaczyk z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej, zgodnie z §15 ust.1 Statutu Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna postanowiła dokooptować na zwolnione miejsce kol. Mariana Pawlika
          

Statut

Statut Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z siedzibą w Przemyślu

(Tekst jednolity, zawierający zmiany przyjęte na walnym zjeździe oddziału

 w dniu 17.02.2017 roku)

 

Rozdział I                                                                 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza  w Przemyślu, zwany dalej Oddziałem jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i powstał zgodnie z Art. 50 Statutu PTTK.
2. Oddział może w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym, lub nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego.
§ 2
1. Terenem działalności Oddziału jest region podkarpacki.
2. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Przemyśl.
§ 3
1. Oddział posiada osobowość prawną i został wpisany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych   i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000036116.

2.    Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z  uchwałami zarządu oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3.    Oddział prowadzący działalność gospodarczą podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4
1. Oddział może używać własnego sztandaru, znaku organizacyjnego i pieczęci PTTK zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.
2. Sztandar Oddziału ma kształt kwadratu, dwustronnego płata materiału wykończonego złotą frędzlą, o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą z metalowymi literami PTTK. Na stronie głównej (awers) znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej ze znakiem PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5 szerokości. Na stronie odwrotnej (rewers) znajduje się napis Oddział PTTK Przemyśl.
§ 5
1. Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK.

 


                                                                        § 6
Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.Członkostwo zatwierdza zarząd oddziału, a w przypadku złożenia deklaracji członkostwa w kole/klubie przewodnickim, także zarząd tego koła.
§ 8
Zasady utraty członkostwa zwyczajnego oraz prawa i obowiązki członków PTTK uregulowane są w rozdziale III Statutu PTTK. Wszystkie przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.
§ 9
Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości przynależności.
§ 10
Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału oraz na delegata na regionalna konferencję oddziałów członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

§ 11

1.    Członkiem wspierającym oddziału może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki w wysokości ustalonej uchwałą zarządu oddziału.

2.    Członka wspierającego przyjmuje zarząd oddziału PTTK.

Rozdział III
WŁADZE ODDZIAŁU
§ 12
1.    Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału.
2.    Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.    Władzami Oddziału są:
1)    Zarząd Oddziału,
2)    Komisja Rewizyjna Oddziału,

3)    Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 13
1.    Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu Oddziału.

2.    Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 12 ust. 3. 

3.    Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną 
w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

4.    Wybory do władz Oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

5.    Liczebność władz oddziału w granicach określonych w statucie Oddziału 
z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Statutu PTTK, uchwala Zjazd Oddziału.

6.    Delegaci na Zjazd Oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Zjazdu Oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.
§ 14
1. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

2. Władze Oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich 
regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.
§ 15
1.    Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału, Sąd Koleżeński Oddziału, mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

2.    W razie wyczerpania trybu kooptacji zjazd oddziału przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.
§ 16
Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
1)    uchwalanie Statutu Oddziału i dokonywanie jego zmian zgodnie z postanowieniami 
art. 51 ust. 2 Statutu PTTK oraz określenie celów działania zgodnie z art. 50  ust. 3 pkt. 4) Statutu PTTK,
2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
3)    udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje 
w upływającej kadencji; nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji, 
4)    wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję oddziałów,
5)    rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału,
6)    uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów,
7)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału,
8)    w przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału.
9)    podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.
§ 17
1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:
1)  w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 
50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie oddziału,
2)  w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 
50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez Zarząd Oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny albo wszyscy członkowie Oddziału,

2. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz inne osoby zaproszone.

3.   Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. 
W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
4.  Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5.   Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§ 18
1. Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Zjazd Oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata, chyba że uchwałą zjazdu kadencja władz oddziału została skrócona do dwóch lat.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

4. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia zarząd oddziału.
§ 19
1.    Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego PTTK, komisji rewizyjnej oddziału, 1/3 członków oddziału lub 1/3 kół i klubów Oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

2.    Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

3.    Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4.    W nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.

§ 20
1.    Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem Oddziału.

2.    W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

3.    Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4.    W skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeśli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.

5.    Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością 
w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, 
w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

6.    Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
§ 21
1.    Zarząd Oddziału:
1)    wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK, 
2)    organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK 
i statucie Oddziału  dla członków PTTK i osób nie zrzeszonych w PTTK,
3)    reprezentuje Oddział,
4)    powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
5)    zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami,
6)    uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,
7)    zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,
8)    może tworzyć jednostki gospodarcze Oddziału,
9)    podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, 
o których mowa w art. 78 Statutu PTTK,
10)     składa sprawozdania ze swojej działalności Zjazdowi Oddziału i przedstawia Zarządowi Głównemu PTTK informacje o swojej działalności,
11)     powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
12)     ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
13)     może prowadzić szkolenie członków PTTK,
14)     podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

2.    Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

3.    Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału określa regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału.
§ 22
1.    Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb 
oraz powoływać ich składy.

2.    Funkcje komisji, rady lub zespołu zarząd oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3.    Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym, w szczególności gdy podczas posiedzenia rozpatrywane są sprawy dotyczące problematyki z zakresu ich działalności. 

4.    Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań Oddziału w dziedzinach przez nie reprezentowanych, a w szczególności doradztwo dla Zarządu Oddziału.

5.    Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.
§ 23
1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą co najmniej 
z pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.    Komisja rewizyjna Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
§ 24
1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału. Przepisy art. 37 ust. 1, 2 i 3 Statutu PTTK stosuje się odpowiednio.

2.    Komisja Rewizyjna Oddziału w szczególności:
1)    kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału, uchwałami Zjazdu Oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności,
2)    określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów,
3)    kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Oddziału opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych, 
4)    przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski, zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,
5)    przedstawia Zarządowi Oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,
6)    składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.
§ 25
1.    Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

2.    Komisja Rewizyjna Oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§ 26

1.  Sąd koleżeński oddziału składa się co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

 

2.  Sąd koleżeński oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 27

1.  Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału należy:

1)      Orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,

2)      Rozpatrywanie w granicach określonych w ust. 1 pkt.1) spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazanych do rozpatrzenia przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,

3)      Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

 

2. Prezes sądu koleżeńskiego oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu sądu koleżeńskiego oddziału.

 

§ 28

1 Sąd koleżeński oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:

1)      Upomnienie,

2)      Naganę,

3)      Zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,

4)      Wykluczenie z PTTK.

 

2.  Sąd koleżeński oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

 

3.  Sąd koleżeński oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

            1) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,

            2) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

 

4.  Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

 

5.  Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

            1) kary określone w ust. 1 pkt.1) i 2) – po upływie 1 roku,

            2) kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,

            3) kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,

            4) kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.

 

§ 29

1  Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

 

2  Sąd koleżeński oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

 

§ 30

Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego oddziału wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia inne władze oddziału, jego jednostki organizacyjne lub członków powinno być wykonane w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

 

 

 

§ 31

Sąd koleżeński oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

 

§ 32

Prezes lub upoważniony przez niego członek sądu koleżeńskiego oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.Rozdział IV
KOŁA I KLUBY PTTK
§ 33
1.    Zarząd Oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi Oddziału.

2.    Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.

3.    Koła i kluby mogą zrzeszać członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.
§ 34
1.    Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.    Koła zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

3.    Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

§ 35
1.    Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.    Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3.    Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.
§ 36
1.    Przewodnicy PTTK mogą zrzeszać się w kołach i klubach PTTK.

2. Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału może używać tradycyjnej  nazwy  „Koło Przewodników PTTK”.
§ 37
1.    Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.

2.    Władzami koła lub klubu są:
1)    zarząd koła lub klubu,
2)    komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

3.    Nie można łączyć funkcji we władzach koła lub klubu wymienionych w § 30 ust. 2.

4.    Uchwały władz koła lub klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

5.    Władze koła lub klubu mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

6.    Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

7.    Władze koła lub klubu o których mowa w § 30 ust. 2 mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

8.    W razie wyczerpania trybu kooptacji walne zebranie koła lub klubu przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.
§ 38
1.    Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.

2.    Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie
       i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.

3.    Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

4.    Walne Zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5.    Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§ 39
Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:
1)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
2)    rozpatrywanie wniosków członków,
3)    udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej, o ile taka została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji,
4)    wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału.
§ 40
1.    Zarząd koła lub klubu kieruje kołem / klubem w okresie pomiędzy walnymi zebraniami koła lub klubu i odpowiada za swoją działalność przed walnymi zebraniami.

2.    W skład zarządu koła lub klubu wchodzi co najmniej trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

3.    Zarząd koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4.    Posiedzenia koła lub klubu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
§ 41
1.    Zarząd koła lub klubu:
1)    wykonuje uchwały walnego zebrania koła lub klubu, władz PTTK i oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków koła, klubu.

2)    organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK 
i statucie oddziału  dla członków koła , klubu i osób nie zrzeszonych w PTTK,

3)    składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Oddziału,

4)    podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.
§ 42
Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz  władz Oddziału.
§ 43
1.    Komisja rewizyjna koła lub klubu składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

2.    Komisja rewizyjna koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3.    Komisja rewizyjna koła lub klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności koła lub klubu.

4.    Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej koła lub klubu ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu koła lub klubu z głosem doradczym.

5.    Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału.
§ 44
1.    Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.

2.    Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, za wiedzą i zgodą Zarządu Oddziału, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

3.    Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny, wyłącznie za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który odpowiada za  prowadzenie właściwej dokumentacji.

4.    Koło lub klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową tylko za zgodą Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w Oddziale przepisów.

5.    Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada Zarząd Oddziału.

§ 45

Szczegółowe kompetencje i zadania kół i klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy ich zarządów określają regulaminy kół i klubów, uchwalone przez Zarząd Oddziału.

§ 46

Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń 
o pokrewnych celach i zakresie działalności.

§ 47
Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz  władz Oddziału.
§ 48

1.    Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:
1)    zaniechania działalności;
2)    rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub 
Statutu Oddziału;
3)    naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym; 
4)    działania na szkodę PTTK.

2.    Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu zarządu koła lub klubu, może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

3.    W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania walnego zebrania koła lub klubu w celu wyboru nowego zarządu.  

§ 49
Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1)    zaniechania działalności;
2)    spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem koła lub klubu przez okres co najmniej 1 roku;
3)    uchwały podjętej przez walne zebranie koła lub klubu.

Rozdział V
PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO
§ 50
1.    Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną PTTK, tworzy się za zgodą Zarządu Głównego PTTK wyrażoną w postaci uchwały.

2.    Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.

3.    Oddział działa na podstawie uchwalonego przez Zjazd Oddziału Statutu  Oddziału.

4.    Oddział podlega wpisaniu do rejestru oddziałów prowadzonego przez Biuro Zarządu Głównego PTTK.

5.    Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie określonym w statucie PTTK.

6.    Oddział PTTK przekazuje do Zarządu Głównego PTTK część składki członkowskiej na zasadach uchwalanych przez Zarząd Główny PTTK.
§ 51
1.    Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału 
w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:
1.    Statutem PTTK,
2.    uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,
3.    uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,
4.    obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.

2.    O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Prezydium Zarządu Głównego PTTK powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.

3.    Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTTK od powyższej decyzji w ciągu 30 dni. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

4.    Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

5.    Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia od przyjęcia uchwały. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

6.    Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.
§ 52
1.    Przynależność oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania Oddziału.

2.    Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3.    W przypadku rozwiązania się Oddziału, na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.

4.   W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, 
      o którym mowa w ust. 2, likwidatorem Oddziału są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału.

5.  Koszty likwidacji oddziału pokrywane są z majątku likwidowanego oddziału.

6. Oddział traci osobowość  prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego 
      miejscowo sądu rejestrowego o wykreśleniu Oddziału z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń,   Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki   Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.
§ 53
Spory o roszczenia majątkowe pomiędzy Oddziałem a PTTK oraz pomiędzy oddziałami PTTK   podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny. 
§ 54
Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu województwa może tworzyć jednostki regionalne PTTK, o których mowa  w art. 82 Statutu PTTK.

Rozdział VI
MAJĄTEK ODDZIAŁU
§ 55
1.    Majątek Oddziału powstaje z :
1)    wpisowego i składek członkowskich;
2)    dochodów z własnej działalności;
3)    dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;
4)    ofiarności publicznej;
5)    darowizn, spadków i zapisów;
6)    innych źródeł.

2.    Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

§ 56
1.    Mieniem oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące oddziałowi.

2.    W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

3.    Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych przez Zarząd Oddziału.

§ 57
Zbycie mienia nieruchomego, będącego własnością oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego PTTK, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego PTTK.

§ 58

Zarząd Główny PTTK nie odpowiada za zobowiązania Oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego PTTK, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.
§ 59

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika lub innych umocowanych przez Zarząd Oddziału jego członków.

§ 60
1.    Mienie kół lub klubów jest mieniem oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.
2.    W przypadku wydzielenia się kół lub  klubów w samodzielny oddział, ich mienie zostaje im przekazane przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Ewentualne spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.
Rozdział VII
ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE
§ 61
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania. 
§ 62
1. Niniejszy Statut Oddziału PTTK im. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu został uchwalony przez Walny Zjazd Oddziału PTTK w dniu 02 lutego 2013 roku w oparciu o Statut Wzorcowy Oddziału uchwalony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą Nr 352/XVII/2012 z 29.09.2012 r. i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się Sądu Rejonowego o wpisaniu do Rejestru. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem Oddziału, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" oraz Statutu PTTK.
§ 63
Uchyla się Statut Oddziału PTTK uchwalony przez Walny Zjazd Oddziału PTTK w dniu 13 lutego 2009 roku.