Regulamin obrad Walnego Zjazdu Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu, który odbędzie się 23.02.2018 (piątek) o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Waygarta 3 w Przemyślu

1. Regulamin został sporządzony w oparciu o:
- Ordynację Wyborczą – przyjętą Uchwałą nr 212/XVIII/2016 przez Zarząd Główny PTTK w dniu 25.06.2016r.,
- statut Oddziału PTTK,
2. W zebraniu z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani na Zebraniach Kół i Klubów wg rozdzielnika mandatów uchwalonych przez ZO PTTK uchwałą z dnia 13.09.2016 r. nr  1/09/2016, a z głosem doradczym wszyscy członkowie Oddziału z opłaconą składką członkowską za dany rok oraz zaproszeni goście.
3. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zjeździe dla osób z głosem decydującym jest legitymacja członka PTTK z opłaconą składką za dany rok oraz mandat, a dla osób z głosem doradczym legitymacja członka PTTK z opłaconą składką za dany rok lub zaproszenie. Dokumenty, o których mowa należy okazać przy wejściu na salę obrad przed Zjazdem Oddziału .
4. Zjazd jest prawomocny, jeżeli Komisja Mandatowa stwierdzi, że uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym. W sytuacji gdy nie będzie połowy osób z głosem decydującym to zgodnie z Uchwałą nr 1/12/2017 Zarządu Oddziału z dnia15.12.2017 r. Zjazd odbędzie się w drugim terminie czyli 23.02.2018 r.  o godz. 17-30 w siedzibie Oddziału przy ul. Waygarta 3 w Przemyślu bez względu na liczbę delegatów.
5. Prezydium Zjazdu pełni rolę Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków tj. stwierdza prawomocność Zjazdu, protokołuje uchwały i wnioski Zjazdu.
6.  Głosowanie nad wyborem poszczególnych komisji, przyjmowaniu  uchwał i wniosków odbywa się przez podniesienie mandatu, uprawnionych do głosowania uczestników Zjazdu.                
7. Uchwały Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8.  Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie formalnego załatwienia spraw będących
         przedmiotem obrad. Do wniosku formalnego zalicza się:
        ~wniosek o przerwanie dyskusji w danej sprawie,
        ~wniosek o głosowanie bez dyskusji,
        ~wniosek o ograniczenie dyskusji,
        ~wniosek o zamknięcie listy dyskutantów,
        ~ wniosek nagły dotyczący sprawy nie objętej porządkiem obrad.
9. Wnioskiem nagłym jest wniosek dotyczący sprawy nie objętej porządkiem obrad. O nagłości   wniosku decydują członkowie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym pomiędzy jednym a drugim punktem porządku obrad. Po uchwaleniu nagłości wniosku sprawa zostaje umieszczona w porządku obrad i poddana dyskusji.
10. Wnioski formalne lub nagłe mogą być zgłaszane jedynie między przemówieniami.
11. Wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być składane na piśmie do dnia 16.02.2018 w siedzibie Oddziału.
12. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazd Oddziału ogłasza zakończenie Zjazdu.