Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu

przy współpracy

 Urzędu Miejskiego w Przemyślu

     organizuje rodzinny rajd rowerowy

„ ROWEREM Z BIAOŁO – CZERWONĄ”

 02.05.2017 (wtorek)

Regulamin rajdu 

1. Program rajdu

- Godz. 9:45 zbiórka uczestników  na placu Orląt Przemyskich 

- Godz. 10:00 udział w uroczystości przy pomniku Orląt Przemyskich z okazji Dnia Flagi  RP.

- Przejazd rowerzystów trasą rajdu. Organizatorzy proszą cyklistów o uczestnictwo w strojach  

  biało – czerwony, lub oflagowanie rowerów chorągiewkami w barwach narodowych.

2. Trasa rajdu

Rajd przebiegać będzie  po drogach powiatu Przemyskiego na trasie: Przemyśl, Buszkowice, Wyszatyce, Walawa, Małkowice, Żurawica, Przemyśl (ok. 35 km). Czas przejazdu ok. 2,5 godziny.

3. Cel imprezy

Popularyzacja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Integracja miłośników turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa. 

4. Warunki uczestnictwa

Wycieczka jest ogólnodostępna. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać w Oddziale PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3, tel. (16) 678 53 74, do dnia 28.04.2017.  Udział w rajdzie jest bezpłatny.

6. Informacje dodatkowe.

W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne.

7. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.

Podczas przejazdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Uczestnicy  rajdu ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie, istnieje możliwość ubezpieczenia przez O/PTTK – 0,65 zł od osoby (należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia) . Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy, oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.