NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD

Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu

 

Zarząd Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu na posiedzeniu w dniu 02.03.2017 w siedzibie Oddziału podjął uchwałę nr 01/03/2017, stanowiącą o zwołaniu  Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu w sprawie uchwalenia nowego Statutu Oddziału na dzień 17 marca 2017 r. (piątek ) I termin - o godz. 17:00, II termin – godz. 17.30

Miejsce Zjazdu: 

Siedziba Oddziału PTTK/ 0 w Przemyślu ul. Waygarta 3

W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków oddziału, zjazd odbędzie się w drugim terminie tj. dnia 17 marca 2017 roku o godz. 17.30 – bez względu na liczbę obecnych. W związku z bardzo pilną koniecznością uchwalenia Nowego Statutu Zarząd Oddziału zwraca się do Delegatów z prośbą o udział w Zjeździe.

 

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału: 

1) Otwarcie obrad Zjazdu i powitanie Członków Oddziału oraz Osób Zaproszonych, 

2) Wybór przewodniczącego, sekretarza i członka Zjazdu,

3) Powołanie prezydium Zjazdu,

4) Przyjęcie porządku obrad, 

5) Uchwalenie regulaminu obrad,

6) Wybór Komisji Mandatowej 

7) Wybór Komisji Uchwał, Wniosków i Postulatów, 

8) Sprawozdanie Komisji Mandatowej - ustalenie prawomocności Zjazdu,                              

9) Dyskusja na temat powodów zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału

10)Uchylenie uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Oddziału z dnia 17.02.2017 w spawie zmian w Statucie Oddziału                                                                          

11) Uchylenie Statutu Oddziału z dnia 2 lutego 2013 r wraz z późniejszymi zmianami.                                                                                        

12)Przyjęcie Statutu Głównego PTTK jako Statutu Oddziału,                                                                                                                                          

13) Powołanie pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem                                                  

14) Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Postulatów,

15) Zamknięcie Zjazdu. 

Propozycje uchwał prosimy składać do 15.03.2017r. w siedzibie Oddziału

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconą składką .

Projekt Nowego Statutu będzie do wglądu w siedzibie Oddziału od dnia 08.03.2017.

 

 

Zarząd Oddziału  PTTK 

  im. dr  M. Orłowicza   w   Przemyślu