WALNY ZJAZD
Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu

Zarząd Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zjazdu. Zjazd poświęcony będzie złożeniu sprawozdań z działalności za lata 2013-2016, wyborowi nowych władz oddziału i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Podkarpackiego oraz wytyczeniu kierunków działania na nową kadencję.
Na podstawie Statutu PTTK i Ordynacji Wyborczej PTTK oraz Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 213/XVIII/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej Zarząd Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu na posiedzeniu z 13 września 2016 r. w siedzibie Oddziału podjął uchwałę nr …/09/2016, stanowiącą o zwołaniu Zjazdu Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu na dzień 17 lutego 2017 r. (piątek ) I termin - o godz. 16.30, II termin – godz. 17.00

Miejsce Zjazdu:
Klub Osiedlowy przy ul. Biskupa Glazera 10 w Przemyślu

W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków oddziału, zjazd odbędzie się w drugim terminie tj. dnia 17 lutego 2017 roku o godz. 17.00 – bez względu na liczbę obecnych.

 

Planowany porządek obrad Zjazdu Oddziału:


1) Otwarcie obrad Zjazdu i powitanie Członków Oddziału oraz Osób Zaproszonych,
2) Wybór przewodniczącego, sekretarza i członka Zjazdu,
3) Powołanie prezydium Zjazdu,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Uchwalenie regulaminu obrad,
6) Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Wyborczej,
7) Wybór Komisji Uchwał, Wniosków i Postulatów,
8) Sprawozdanie Komisji Mandatowej - ustalenie prawomocności Zjazdu,
9) Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału,
a) Zarządu Oddziału,
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału,
10) Dyskusja nad sprawozdaniem zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu,
11) Propozycje zmian do Statutu Oddziału.
12) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
13). Ustalenie listy kandydatów do władz Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Podkarpackiego,
14) Wybory;
15) Dyskusja i podjęcie uchwał oraz wniosków dotyczących działalności Oddziału w nadchodzącej kadencji i zaopiniowanie projektów dokumentów skierowanych do Zjazdu przez Zarząd Główny;
16) Ogłoszenie wyników wyborów,
17) Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Postulatów,
18) Ukonstytuowanie się wybranych władz,
19) Zamknięcie Zjazdu.
Propozycje uchwał prosimy składać do 14.02.2017r.
Na podstawie art. 18 pkt 3 Statutu Oddziału im. dr M. Orłowicza PTTK w Przemyślu sprawozdanie zostanie od 15.02.2017 r. wyłożone do wglądu w biurze Oddziału , ul. Waygarta 3 w godz. 7 -15 oraz na Zjeździe Oddziału.
Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconą składką .

                                                            Zarząd Oddziału PTTK 
                                                            im. dr M. Orłowicza w Przemyślu