Regulamin obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego
Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu,
który odbędzie się 17.02.2017 (piątek) o godz. 16-30 w Klubie Osiedlowym
przy ul. Glazera 10 w Przemyślu

1. Regulamin został sporządzony w oparciu o:
- Ordynację Wyborczą – przyjętą Uchwałą nr 212/XVIII/2016 przez Zarząd Główny PTTK w dniu 25.06.2016r.,
- statut Oddziału PTTK,
2. Walny Zjazd Oddziału PTTK wybiera;
- Zarząd Oddziału – 7 osób,
- Oddziałową Komisję Rewizyjną – 5 osób,
- Sąd Koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału,
- delegatów na Konferencję Regionalną Oddziałów PTTK - zgodnie z Uchwałą ZG PTTK,
3. W zebraniu z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani na Zebraniach Kół i Klubów wg rozdzielnika mandatów uchwalonych przez ZO PTTK uchwałą z dnia 13.09.2016 r. nr ../09/2016, a z głosem doradczym wszyscy członkowie Oddziału z opłaconą składką członkowską za dany rok oraz zaproszeni goście.
4. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zjeździe dla osób z głosem decydującym jest legitymacja członka PTTK z opłaconą składką za dany rok oraz mandat, który będzie wręczany delegatom przed wejściem na salę obrad, a dla osób z głosem doradczym legitymacja członka PTTK z opłaconą składką za dany rok lub zaproszenie. Dokumenty, o których mowa należy okazać przy wejściu na salę obrad przed Zjazdem Oddziału .
5. Zjazd jest prawomocny, jeżeli Komisja Mandatowa stwierdzi, że uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym. W sytuacji gdy nie będzie połowy osób z głosem decydującym to zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 13.09.2016 r. nr ../09/2016 Zjazd odbędzie się w drugim terminie czyli 17.02.2017 r. o godz. 17-00 w Klubie Osiedlowym przy ul. Glazera 10 w Przemyślu bez względu na liczbę delegatów.
6. Prezydium Zjazdu pełni rolę Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków tj. stwierdza prawomocność Zjazdu, protokołuje uchwały i wnioski Zjazdu.
7. Kandydatów do nowo wybranych władz i na delegatów na Konferencję Regionalną Oddziałów PTTK mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni uczestnicy Zjazdu z głosem decydującym w formie pisemnej na przygotowanej karcie zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmuje Komisja Wyborcza w trakcie Zjazdu. Karty zgłoszeniowe można pobrać w trakcie trwania Zjazdu u Komisji Wyborczej.
8. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na Zjeździe Oddziału. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do nowych władz i na delegatów.
9. Głos w głosowaniu nad wyborem władz Oddziału oraz delegatów jest ważny jeżeli;
- został oddany za pomocą karty wyborczej,
- liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
10. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:
- został oddany za pomocą karty wyborczej.
- liczba wskazanych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy oraz liczbie delegatów.,
11. Głosowanie nad wyborem poszczególnych komisji udzielaniu absolutorium, przyjmowaniu uchwał i wniosków odbywa się przez podniesienie mandatu, uprawnionych do głosowania uczestników Zjazdu.
12. O wybraniu kandydata na członka władz decyduje uzyskanie kolejno największej liczby głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.,
13. Gdy w wyborach nie wybrano pełnej liczby członków, zarządza się wybory uzupełniające zgodnie z § 10 pkt. 2 i 3 ordynacji wyborczej.
14. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
15. Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz odbywają się po zakończeniu wyborów w dniu obrad zebrania.