Informujemy, że 01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:
“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW” W KTÓRYM NASZ ODDZIAŁ PTTK JEST PARTNEREM

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. 

Projekt został złożony przez SPG «Rowiń» w 2009 roku do rozpatrzenia przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 
Projekt otrzymał wsparcie niezależnych ekspertów i był rekomendowany do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Beneficjent projektu: SPG «Rowiń»;
Partnerzy projektu:
1)    LWOWSKA WOJEWÓDZKA KONTROLNO-RATOWNICZA SŁUŻBA ZWIĄZKU TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO UKRAINY;
2)    POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE, ODDZIAŁ IM DR. M. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU (RP);
3)    LWOWSKIE STOWARZYSZENIE D.S. ROZWOJU TURYSTYKI;
4)    GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, GRUPA BIESZCZADZKA (RP).
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju turystyki w regionie Karpat i współpracy między organizacjami w zakresie turystyki po obu stronach granicy Unii Europejskiej (Ukraina-Polska) a mianowicie: 
1.    Podzielenie się z Ukrainą doświadczeniem w tworzeniu ochotniczych punktów ratownictwa górskiego (GOPR), aby pomagać turystom i mieszkańcom regionu w czasie nadzwyczajnych sytuacji w obszarze transgranicznym;
2.    Szkolenie kadr dla służby ratunkowej i dla obsługi turystów w regionie Karpat;
3.    Rozwój bezbłędnej współpracy między organizacjami i służbami, które pracują w turystyce  w regionie Karpat.

W celu realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności:
 
1)    Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o projekcie (konferencje prasowe; informacje prasowe, publikacje w mediach).
2)    Modernizację centrum szkoleniowo-treningowego służącego szkoleniu przewodników górskich i ratowników górskiej poszukiwawczo-ratowniczej służby we wsi Długie, woj. lwowskie;
3)    Przeprowadzenie 2 szkoleń (po 25 osób każdorazowo) trwających po 10 dni (80 godz. szkolenia) dla pracowników poszukiwawczo -ratowniczych punktów i fachowców obsługi turystów.
4)    Przeprowadzenie 2 staży po 5 dni każdy dla 25 osób wyszkolonych przewodników górskich i ratowników górskich na podstawie istniejących punktów ratownictwa w Polsce.
5)    Modernizacja dwóch pilotażowych jednostek ratowniczych (w powiecie Skolskim i Drohobyckim woj. lwowskiego) i usprawnienie ich pracy. 
6)    Przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych po 5 dni każde, w których uczestniczyć będzie 30 już praktykujących oraz nowo wyszkolonych przewodników górskich i ratowników (z Polski i Ukrainy).
7)    Montaż 10 tablic informacyjnych umieszczonych przy szlakach turystycznych transgranicznych zawierających informacje o terenowo właściwych jednostkach GOPR wraz z numerami telefonów ratowników.
8)    Przeprowadzenie 2 konferencji (po 35 uczestników w każdej) na temat bezpieczeństwa turystyki w Karpatach.
9)    Przeprowadzenie 2 seminariów (po 30 uczestników w każdym) mających na celu podzielenie się doświadczeniem w tworzeniu i pracy jednostek GOPR (docelowo przekazać to doświadczenie także innym województwom ukraińskim).
10)    Wydanie materiałów poligraficznych, o potencjale turystycznym regionu Karpat i transgranicznych szlakach turystycznych (broszury, ulotki i przewodniki kierowane do turystów) ogólny nakład 10000 egzemplarzy.

W przekonaniu partnerów projektu, wykonanie planowanych zadań, bez wątpienia, pozwoli w niedługim czasie ustanowić pozytywny wizerunek przygranicznego regionu Ukraina – Polska jako stabilny i bezpieczny dla turystów, co będzie sprzyjać międzyregionalnej współpracy, wymianie innowacyjnych pomysłów i wzajemnemu przekazywaniu doświadczenia. Realizacja zadań w ramach projektu będzie prowadzić do prognozowanego wzrostu przepływu turystów i pomyślnej integracji społeczności międzynarodowej.
Transgraniczny wpływ projektu będzie widoczny zarówno w zakresie wymiany informacji jak i zasobów ludzkich między organizacjami, które biorą udział w projekcie.
Karpaty znajdują się na terenie pięciu państw (Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii), z których cztery znajdują się po wewnętrznej stronie granicy UE i Ukraina, która deklaruje chęć wstąpienia do Unii. Logicznym byłoby więc, aby standardy obsługi turystów przez fachowców do tego przeznaczonych oraz udzielanie pomocy w nagłych wypadkach były jednakowe na całym obszarze regionu Karpat, bez względu na państwo, jakie wybrał sobie turysta za cel podróży, oczywiście z uwzględnieniem narodowych zwyczajów i tradycji. Według nas najważniejszym celem jest ekonomiczna, ekologiczna, naukowa, turystyczna i kulturalno-szkoleniowa współpraca.
Realizacja projektu znacznie podniesie zainteresowanie terenami, które znajdują się po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Pozwoli to w szerokim aspekcie pokazać wiele podobieństw: językowe, kulturowe, historyczne, przyrodnicze i inne. Wynikiem projektu będzie wzrost wartości produktów turystycznych, które są oferowane po dwóch stronach granicy UE. Mieszkańcy terenów objętych projektem, dzięki stworzonemu produktowi turystycznemu, opierając się na stworzonych ośrodkach i korzystając z bazy materiałowo-technicznej otrzymają dodatkowe przychody finansowe, część z nich zaangażuje się w turystyce profesjonalnie i na bieżąco będą wykorzystywać nabyte znajomości i relacje z partnerami po drugiej stronie granicy UE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja prasowa № 8

Drodzy Koledzy,
 Jak już informowaliśmy  01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:
“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW”.
Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. Beneficjentem projektu jest lwowska wojewódzka administracja państwowa.

Zgodnie z założeniami projektu, w dniach 1 do 6 października 2013 r, z inicjatywy organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rowiń" (SPG "Rowiń") we współpracy z partnerami projektu: 
1)    LWOWSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KONTROLNO-RATOWNICZEJ SŁUŻBY ZWIĄZKU TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO UKRAINY;
2)    POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO, ODDZIAŁ IM DR. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU (RP);
3)    GÓRSKIEGO OCZOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO, GRUPA BIESZCZADZKA (RP);
4)    LWOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI;
zostało zorganizowane i pomyślnie przeprowadzone wspólne kilkudniowe szkolenie dla czynnych przewodników górskich i ratowników górskich z regionu pogranicza Ukrainy i Polski. Szkolenie odbyło się w oparciu o istniejące punkty ratownicze Grupy Bieszczadzkiej GOPR w Polsce. http://www.gopr.bieszczady.pl/
Planowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, były prowadzone według specjalnie przygotowanego w ramach projektu programu szkoleniowego: «przygotowanie specjalistów obsługi ruchu turystycznego, którzy pracują w górach» i «przygotowanie pracowników służb ratunkowych». 
Swoje praktyczne umiejętności, ukraińscy uczestnicy szkolenia przetestowali i poprawiali podczas zaplanowanych wspólnych patroli z ratownikami GOPR, które odbyły się w Zachodnich Bieszczadach. Wspólnie wspinaliśmy się na: Połoninę Wetlińską (1255 m), Tarnicę (1346 m), Halicz (1333 m), Małą i Wielką Rawkę (1304 m) ... Przebywając w górach uczestnicy szkolenia odwiedzali dyżurki ratowników i zapoznali się z realiami pracy i wyposażeniem punktów GOPR. Uczestnicy szkolenia uroczyście prezentowali flagi Ukrainy, Polski, UE i SPG "Rowiń" (zdjęcie w załączeniu).
Koledzy z PTTK zapoznali ukraińskich uczestników szkolenia z atrakcjami i infrastrukturą turystyczną województwa podkarpackiego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać, zarówno z historycznego jak i architektonicznego punktu widzenia: I wojenną Twierdzę Przemyśl, miasto Przemyśl, Sanok i Park Etnograficzny w Sanoku http://skansen.sanok.pl/ - który jest jednym z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (na 38 h przedstawiana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat: Bieszczady, Beskid Niski i Podkarpacie). 

Uczestnicy szkolenia mogli osobiście przekonać się, jak funkcjonuje przemysł turystyczny u naszych najbliższych sąsiadów z UE, a mianowicie: jak urządzone i oznakowane są szlaki turystyczne jak pracują ich koledzy i jakie wymagania stosują do turystów, jakie technicznie wyposażonie posiadają ratownicy górscy, jak popularyzują turystyczną wartość regionu na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju, i wiele innych. 

Organizatorzy imprezy przekazali każdemu uczestnikowi szkolenia dostosowane (jaskrawoczerwone) odzienie: koszulki i czapki, które służą zarówno jako identyfikatory i jako promocja górskiego przewodnika czy ratownika. Na odzieży (białym kolorem) naniesiono logo i napis "turystyczne wsparcie i bezpieczeństwo w górach" i symbolikę UE i Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W dniu ukończenia szkolenia wszyscy uczestnicy, w uroczystej atmosferze, otrzymali świadectwa uczestnictwa we wspólnym szkoleniu.
Prowadzenia wspólnych szkoleń dla ukraińskich i polskich kolegów bez wątpienia przyczyniło się do wymiany doświadczeń, informacji, przybliżyło ukraińskich kolegów do europejskich standardów w niesieniu pomocy i ratownictwa turystów. W końcu jednym z głównych celów projektu jest zbudowanie bliższej współpracy ludzi i organizacji, działających w sferze ratownictwa, obsługi ruchu turystycznego na obszarach górskich, stworzenia silnej platformy współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń, na tym etapie i na dłuższą metę.
W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy zwracać się do:
Ivan Gorbatso – naczelny dyrektor SPG «Rowiń» / kierownik projektu.