Kontakt i RODO

 
RODO
Koleżanki i Koledzy, w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Przemyślu ul.Waygarta 3
2. Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

RODO

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przekazanych do Oddziału PTTK w PRZEMYŚLU

Przekazywane poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator danych: Oddział PTTK w Przemyślu, z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 3.

Dane kontaktowe:

Oddział

Biuro Turystyczne

Obiekt Noclegowy "Podzamcze"

 WWW

www.przemysl.pttk

www.pttkprzemysl.pl

www.przemysl.pttk

 tel.

16 678 53 74

e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

osobisty lub pisemny

Ul. Waygarta 3, 37- 700 Przemyśl

 

CEL, OKRES i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

czyje dane

cel

okres

podstawa prawna wg RODO art. 6

członkowie PTTK

ewidencja członków PTTK, korzystanie z uprawnień do zniżek i rabatów, korzystanie z ubezpieczenia związanego z członkostwem w PTTK, przyznawanie wyróżnień i odznak statutowych m.in. związanych z okresem przynależności do PTTK

nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro Turystyczne i Oddział

realizacja zawartej umowy na świadczenie usług turystycznych (m.in. logistyka imprezy, obsługa wizowa i paszportowa, transport, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, wstępy do zwiedzanych obiektów, inne świadczenia itp.), ew. procedury reklamacyjne

czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. przygotowania, trwania i rozliczenia imprezy, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy)

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na realizację imprezy turystycznej

Klienci obiektu noclegowego Podzamcze PTTK

realizacja zawartej umowy na świadczenie usług

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora

czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy)

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania usługi

osoby zdobywające odznaki turystyczne

ewidencja przyznawanych odznak i wyróżnień związanych z uprawianiem turystyki kwalifikowanej

nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

kadra programowa PTTK

ewidencja posiadanych uprawnień, ich przyznawanie (m.in. egzaminowanie kandydatów), przedłużanie lub pozbawianie, przyznawanie wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych

nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zadań statutowych administratora)

odbiorcy działań marketingowych

przekazywanie informacji o organizowanych przez Oddział i podmioty z nim stowarzyszone lub współpracujące imprezach

nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora

 

FORMA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa  ich realizacja. 
Podanie danych do celów marketingowych nie jest obowiązkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe związane z realizacją imprez poza Polską, będą przekazywane wyłącznie w celu realizacja tej imprezy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

ODBIORCY DANYCH

W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:

 • uprawnieni i upoważnieni pracownicy administratora,
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności:
  • dostawcy usług informatycznych oraz księgowych,
  • podmioty realizujące usługi zewnętrzne m.in. odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie,
  • ubezpieczyciele,
  • placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych),
  • inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń,
  • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 • kadra programowa PTTK (w przypadku weryfikacji odznak i uprawnień turystycznych).

PROFILOWANIE i ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W odniesieniu do przekazanych danych osobowych nie będą prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowanie

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane osoby w dowolnej formie i momencie ma następujące prawa, których realizacja odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu:

 • dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, zatarcia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;

 

INFORMACJA KOŃCOWE

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy tworzeniu powyższych informacji kierowano się założeniem, by były one w możliwie największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem: proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia powyższych założeń oraz biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy prawa, administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. 

 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Przemyśl 22.05.2018

 

Nasz projekt

Informujemy, że 01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:
“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW” W KTÓRYM NASZ ODDZIAŁ PTTK JEST PARTNEREM

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. 

Projekt został złożony przez SPG «Rowiń» w 2009 roku do rozpatrzenia przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 
Projekt otrzymał wsparcie niezależnych ekspertów i był rekomendowany do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Beneficjent projektu: SPG «Rowiń»;
Partnerzy projektu:
1)    LWOWSKA WOJEWÓDZKA KONTROLNO-RATOWNICZA SŁUŻBA ZWIĄZKU TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO UKRAINY;
2)    POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE, ODDZIAŁ IM DR. M. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU (RP);
3)    LWOWSKIE STOWARZYSZENIE D.S. ROZWOJU TURYSTYKI;
4)    GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, GRUPA BIESZCZADZKA (RP).
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju turystyki w regionie Karpat i współpracy między organizacjami w zakresie turystyki po obu stronach granicy Unii Europejskiej (Ukraina-Polska) a mianowicie: 
1.    Podzielenie się z Ukrainą doświadczeniem w tworzeniu ochotniczych punktów ratownictwa górskiego (GOPR), aby pomagać turystom i mieszkańcom regionu w czasie nadzwyczajnych sytuacji w obszarze transgranicznym;
2.    Szkolenie kadr dla służby ratunkowej i dla obsługi turystów w regionie Karpat;
3.    Rozwój bezbłędnej współpracy między organizacjami i służbami, które pracują w turystyce  w regionie Karpat.

W celu realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności:
 
1)    Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o projekcie (konferencje prasowe; informacje prasowe, publikacje w mediach).
2)    Modernizację centrum szkoleniowo-treningowego służącego szkoleniu przewodników górskich i ratowników górskiej poszukiwawczo-ratowniczej służby we wsi Długie, woj. lwowskie;
3)    Przeprowadzenie 2 szkoleń (po 25 osób każdorazowo) trwających po 10 dni (80 godz. szkolenia) dla pracowników poszukiwawczo -ratowniczych punktów i fachowców obsługi turystów.
4)    Przeprowadzenie 2 staży po 5 dni każdy dla 25 osób wyszkolonych przewodników górskich i ratowników górskich na podstawie istniejących punktów ratownictwa w Polsce.
5)    Modernizacja dwóch pilotażowych jednostek ratowniczych (w powiecie Skolskim i Drohobyckim woj. lwowskiego) i usprawnienie ich pracy. 
6)    Przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych po 5 dni każde, w których uczestniczyć będzie 30 już praktykujących oraz nowo wyszkolonych przewodników górskich i ratowników (z Polski i Ukrainy).
7)    Montaż 10 tablic informacyjnych umieszczonych przy szlakach turystycznych transgranicznych zawierających informacje o terenowo właściwych jednostkach GOPR wraz z numerami telefonów ratowników.
8)    Przeprowadzenie 2 konferencji (po 35 uczestników w każdej) na temat bezpieczeństwa turystyki w Karpatach.
9)    Przeprowadzenie 2 seminariów (po 30 uczestników w każdym) mających na celu podzielenie się doświadczeniem w tworzeniu i pracy jednostek GOPR (docelowo przekazać to doświadczenie także innym województwom ukraińskim).
10)    Wydanie materiałów poligraficznych, o potencjale turystycznym regionu Karpat i transgranicznych szlakach turystycznych (broszury, ulotki i przewodniki kierowane do turystów) ogólny nakład 10000 egzemplarzy.

W przekonaniu partnerów projektu, wykonanie planowanych zadań, bez wątpienia, pozwoli w niedługim czasie ustanowić pozytywny wizerunek przygranicznego regionu Ukraina – Polska jako stabilny i bezpieczny dla turystów, co będzie sprzyjać międzyregionalnej współpracy, wymianie innowacyjnych pomysłów i wzajemnemu przekazywaniu doświadczenia. Realizacja zadań w ramach projektu będzie prowadzić do prognozowanego wzrostu przepływu turystów i pomyślnej integracji społeczności międzynarodowej.
Transgraniczny wpływ projektu będzie widoczny zarówno w zakresie wymiany informacji jak i zasobów ludzkich między organizacjami, które biorą udział w projekcie.
Karpaty znajdują się na terenie pięciu państw (Węgier, Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii), z których cztery znajdują się po wewnętrznej stronie granicy UE i Ukraina, która deklaruje chęć wstąpienia do Unii. Logicznym byłoby więc, aby standardy obsługi turystów przez fachowców do tego przeznaczonych oraz udzielanie pomocy w nagłych wypadkach były jednakowe na całym obszarze regionu Karpat, bez względu na państwo, jakie wybrał sobie turysta za cel podróży, oczywiście z uwzględnieniem narodowych zwyczajów i tradycji. Według nas najważniejszym celem jest ekonomiczna, ekologiczna, naukowa, turystyczna i kulturalno-szkoleniowa współpraca.
Realizacja projektu znacznie podniesie zainteresowanie terenami, które znajdują się po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Pozwoli to w szerokim aspekcie pokazać wiele podobieństw: językowe, kulturowe, historyczne, przyrodnicze i inne. Wynikiem projektu będzie wzrost wartości produktów turystycznych, które są oferowane po dwóch stronach granicy UE. Mieszkańcy terenów objętych projektem, dzięki stworzonemu produktowi turystycznemu, opierając się na stworzonych ośrodkach i korzystając z bazy materiałowo-technicznej otrzymają dodatkowe przychody finansowe, część z nich zaangażuje się w turystyce profesjonalnie i na bieżąco będą wykorzystywać nabyte znajomości i relacje z partnerami po drugiej stronie granicy UE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja prasowa № 8

Drodzy Koledzy,
 Jak już informowaliśmy  01 stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą:
“STYMULOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE KARPACKIM POPRZEZ POPRAWĘ USŁUG I BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW”.
Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w latach 2013 i 2014. Beneficjentem projektu jest lwowska wojewódzka administracja państwowa.

Zgodnie z założeniami projektu, w dniach 1 do 6 października 2013 r, z inicjatywy organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Przewodników Górskich "Rowiń" (SPG "Rowiń") we współpracy z partnerami projektu: 
1)    LWOWSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KONTROLNO-RATOWNICZEJ SŁUŻBY ZWIĄZKU TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO UKRAINY;
2)    POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO, ODDZIAŁ IM DR. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU (RP);
3)    GÓRSKIEGO OCZOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO, GRUPA BIESZCZADZKA (RP);
4)    LWOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI;
zostało zorganizowane i pomyślnie przeprowadzone wspólne kilkudniowe szkolenie dla czynnych przewodników górskich i ratowników górskich z regionu pogranicza Ukrainy i Polski. Szkolenie odbyło się w oparciu o istniejące punkty ratownicze Grupy Bieszczadzkiej GOPR w Polsce. http://www.gopr.bieszczady.pl/
Planowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, były prowadzone według specjalnie przygotowanego w ramach projektu programu szkoleniowego: «przygotowanie specjalistów obsługi ruchu turystycznego, którzy pracują w górach» i «przygotowanie pracowników służb ratunkowych». 
Swoje praktyczne umiejętności, ukraińscy uczestnicy szkolenia przetestowali i poprawiali podczas zaplanowanych wspólnych patroli z ratownikami GOPR, które odbyły się w Zachodnich Bieszczadach. Wspólnie wspinaliśmy się na: Połoninę Wetlińską (1255 m), Tarnicę (1346 m), Halicz (1333 m), Małą i Wielką Rawkę (1304 m) ... Przebywając w górach uczestnicy szkolenia odwiedzali dyżurki ratowników i zapoznali się z realiami pracy i wyposażeniem punktów GOPR. Uczestnicy szkolenia uroczyście prezentowali flagi Ukrainy, Polski, UE i SPG "Rowiń" (zdjęcie w załączeniu).
Koledzy z PTTK zapoznali ukraińskich uczestników szkolenia z atrakcjami i infrastrukturą turystyczną województwa podkarpackiego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać, zarówno z historycznego jak i architektonicznego punktu widzenia: I wojenną Twierdzę Przemyśl, miasto Przemyśl, Sanok i Park Etnograficzny w Sanoku http://skansen.sanok.pl/ - który jest jednym z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie (na 38 h przedstawiana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat: Bieszczady, Beskid Niski i Podkarpacie). 

Uczestnicy szkolenia mogli osobiście przekonać się, jak funkcjonuje przemysł turystyczny u naszych najbliższych sąsiadów z UE, a mianowicie: jak urządzone i oznakowane są szlaki turystyczne jak pracują ich koledzy i jakie wymagania stosują do turystów, jakie technicznie wyposażonie posiadają ratownicy górscy, jak popularyzują turystyczną wartość regionu na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju, i wiele innych. 

Organizatorzy imprezy przekazali każdemu uczestnikowi szkolenia dostosowane (jaskrawoczerwone) odzienie: koszulki i czapki, które służą zarówno jako identyfikatory i jako promocja górskiego przewodnika czy ratownika. Na odzieży (białym kolorem) naniesiono logo i napis "turystyczne wsparcie i bezpieczeństwo w górach" i symbolikę UE i Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W dniu ukończenia szkolenia wszyscy uczestnicy, w uroczystej atmosferze, otrzymali świadectwa uczestnictwa we wspólnym szkoleniu.
Prowadzenia wspólnych szkoleń dla ukraińskich i polskich kolegów bez wątpienia przyczyniło się do wymiany doświadczeń, informacji, przybliżyło ukraińskich kolegów do europejskich standardów w niesieniu pomocy i ratownictwa turystów. W końcu jednym z głównych celów projektu jest zbudowanie bliższej współpracy ludzi i organizacji, działających w sferze ratownictwa, obsługi ruchu turystycznego na obszarach górskich, stworzenia silnej platformy współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń, na tym etapie i na dłuższą metę.
W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy zwracać się do:
Ivan Gorbatso – naczelny dyrektor SPG «Rowiń» / kierownik projektu.

Nasz patron

Mieczysław Orłowicz urodził się 17 XII 1881 roku w Komarnie koło Lwowa. Znaczną część swojego dzieciństwa spędził w Pruchniku u swojego dziadka Jana Krasickiego. W związku z pracą ojca rodzina Orłowiczów często zmieniała miejsce zamieszkania przenosząc się kolejno do Dębicy, Jarosławia, Sambora i Rymanowa. Młody Mieczysław przejawiał szczególne zainteresowanie historią i geografią okolic, w których aktualnie przebywał.

Pasja turystyczno-krajoznawcza, która towarzyszyła mu przez całe życie, zawładnęła nim na dobre podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim oraz nauki w Akademii Handlowej we Wiedniu. Orłowicz uczęszczał także na wykłady z historii sztuki i geografii we Lwowie i Krakowie. Właśnie podczas studiów oraz podróży po Europie Zachodniej zetknął się z nowoczesną turystyką i postanowił przenieść jej najlepsze wzorce na grunt polski. Swoją działalność rozpoczął w 1904 roku od organizowania i prowadzenia tatrzańskich wycieczek dla słuchaczy Towarzystwa Kursów Wakacyjnych w Zakopanem. W rok po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawniczych założył w 1906 roku Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie, drugą polską organizację turystyczną po Towarzystwie Tatrzańskim. Jego członkowie należeli do pionierów wypraw w Karpaty Wschodnie. Był także m.in. współzałożycielem jednego z najsłynniejszych polskich klubów sportowych - Pogoni Lwów.

Mieczysław Orłowicz jest również autorem wielu przewodników opisujących dziesiątki miast, regionów, krajów i pasm górskich w całej Europie. Mówiono o nim, że był “chodzącą encyklopedią turystki”. Jednym z jego dzieł jest wydany w 1917 roku doskonały "Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy", który ukazał się w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Orłowicz napisał go rok wcześniej podczas służby wojskowej w Przemyślu. Poznał wtedy dokładnie nie tylko sam Przemyśl, ale także jego bliższe i dalsze okolice. Do dzisiaj jest to niedościgniony wzór dla autorów kolejnych przewodników po Przemyślu.

Dzięki jego patriotyzmowi i odwadze wykazanej podczas pracy w komisji rekwizycyjnej udało się uratować wiele zabytkowych dzwonów, które zaborcy chcieli przetopić na potrzeby toczącej się wówczas I wojny światowej. Był wierny idei Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: "przez poznanie kraju do jego umiłowania...". W okresie międzywojennym Mieczysław Orłowicz pracował nieustannie nad rozwojem polskiej turystyki. Stworzył jej nowy model i organizował niezbędną administrację. Wyznaczył także przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego w Karpatach Wschodnich, który wyznakowano w latach 1926-1928. Każdą wolną chwilę spędzał na organizowanych przez siebie, często wielodniowych, wycieczkach i górskich wyprawach. Jego sercu były szczególnie bliskie: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Mieczysław Orłowicz był jednym z pomysłodawców  ustanowienia Górskiej Odznaki Turystycznej.

Po II wojnie św. pracował m.in. nad zagospodarowaniem turystycznym zniszczonego kraju, a zwłaszcza Ziem Odzyskanych. Z wielką ofiarnością dbał o rozwój i szkolenie kadry turystycznej. W 1954 roku ukazał się Przewodnik po Bieszczadach jego autorstwa.

Kolejny, i jak się później okazało, ostatni raz w życiu, Mieczysław Orłowicz gościł  w Przemyślu 3 i 4 maja 1959 roku. Spotkał się wtedy z wieloma mieszkańcami miasta, które tak szczegółowo opisał 42 lata wcześniej. Jeszcze w ostatnich tygodniach życia popularny "Dziadek" uprawiał czynnie turystykę. Nestor polskiej turystyki zmarł 4 października 1959 roku w Warszawie w wieku 78 lat i został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach. Choć trudno w to uwierzyć, to w ciągu swojego aktywnego życia pokonał pieszo 140 tysięcy kilometrów (czyli ponad 3 razy więcej niż długość równika). Zorganizował i prowadził niezliczoną ilość rajdów. Niektóre z nich Mieczysław Orłowicz opisał barwnie w "Moich wspomnieniach turystycznych". Dla uczczenia tego “wielkiego” Polaka w 1974 roku nadano jego imię bezimiennej dotąd bieszczadzkiej przełęczy pomiędzy Smerkiem i Połoniną Wetlińską. Mieczysław Orłowicz jest także patronem szlaków i domów turystycznych, ulic w Przemyślu, Warszawie  i Jarosławiu, a także  Oddziału PTTK w Przemyślu. Od 2001 roku nasz Oddział organizuje Ogólnopolskie Rajdy Turystyczne im dr M. Orłowicza.

Opr. D.H

Władze

Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

 
Zarząd Oddziału
Prezes – Michał Thier
Wiceprezes- Jan Paradysz
Skarbnik- Andrzej Klimko
Sekretarz- Karol Kicman
Członek- Zdzisława Ramocka
Członek- Ewa Górniak


Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca- Halina Zasadny
Wiceprzewodnicząca- Józefa Jodłowska
Sekretarz- Krystyna Skuneczny
Członek- Władysław Cieleń
Członek- Marian Pawlik


Sąd Koleżeński Oddziału
Prezes- Maria Gąska
Wiceprezes- Krzysztof Tulej
Sekretarz- Ewa Dudek-Ciróg
Członek- Marta Kroczek
Członek- Małgorzata Nowak


          

Podkategorie

Jeśli chcesz poznać najciekawsze zabytki Przemyśla i okolic, posłuchać wciągających opowieści o wydarzeniach z historii miasta, poznać ciekawostki z życia ludzi, zwiedzaj miasto tylko z najlepszymi przewodnikami. Zapraszamy do przemyskiego oddziału PTTK.